CN. Th12 10th, 2023

ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ 1 ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ “ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʀᴜɴɢ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ” ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. “ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀ̂́ʏ” ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ɢɪ̀, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴜ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̂́ᴘ 3, ᴍɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ. ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̉ 2 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴍᴀ̀ ʀᴜ̉ ɴʜᴀᴜ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉. ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋᴇ̂ᴜ ᴍɪᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴘʜᴜ̣ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴀ́ɴɢ, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ʟᴀ̂ᴜ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ. ʟᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̆́ᴍ. ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʏᴇ̂ɴ ᴏ̂̉ɴ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ̂ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛́ᴀ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴀɴʜ ᴆᴜ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ sᴇ̃ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ.

sᴜᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴜ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ 2 ʙᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍɪᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. ᴍᴇ̣ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜʏ́ ᴍɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴍɪᴇ̂ɴ sᴀɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ʟᴇ̂̉ ᴆᴜ̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ. ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴆɪ ᴅᴀ̣̆ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴍɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴍ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄᴏɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀɪɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̆́ᴍ. ɴɢʜᴇ ʙᴀ́ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍɪ̉ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ǫᴜᴀ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ǫᴜᴀ ᴆᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴄʜᴜ̛́.

ᴛʜᴇ̂́ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ, ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴏɴɢ ᴆᴏ̛̣ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟɪɴʜ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ. ᴍɪᴇ̂ɴ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ, ᴋɪᴇ̂̀ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ᴍ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ́ʏ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̣̂ɴɢ ʟᴀ̂̃ʏ, ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴀ̂́ʏ. ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍɪᴇ̂ɴ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̉ᴏ: “ᴍᴏ̛́ɪ 20 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ”.

ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴇ̉ ᴀ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ. ᴍɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄᴏ ʀᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̛́ ᴆɪ ᴆɪ, ᴆɪ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀᴏ ᴛʀᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̛̉. ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂ᴍ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉. ɴʜᴏ̛̃ ᴍᴀʏ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ , ᴀɴʜ ɴɢʜᴇ ɴᴏ́ɪ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆɪ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴀ̂́ʏ.

ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʀᴜɴɢ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀ̂́ʏ

sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̂̃ ᴠᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ʀᴀ̃ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛:

– ᴠᴏ̛̣ ᴏ̛ɪ, ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴇ́. ᴀɴʜ sᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

– ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜᴜ́ ᴠɪ̣ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴇᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ. ᴀɴʜ ᴛʜᴜ̛̉ ʜᴏ̉ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴀɴʜ xᴇᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̀ᴏ ᴆɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ǫᴜᴀ ʟᴏᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

– ᴜ̛̀. ᴆᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʜᴀʏ ᴆɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢᴀ́ɪ xᴇᴍ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ.

ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̃ ʙᴀ̂́ᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ɴʜᴏ̛̀ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ ɢᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ, ɴᴏ́ ʙᴀ̀ʏ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ. ʟᴀ́ᴛ sᴀᴜ ɴᴏ́ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ, ᴏ̛̉ ᴆᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́. ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̣ɴ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴀ ᴛɪ̀ᴍ xᴇᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̀ᴏ. ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ 1 ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂ᴜ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴏ̛̣:

– ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴆɪ, ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̣ᴄ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴆɪ, ᴀɴʜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴀʏ ᴆᴏ́.

ʙᴏ̉ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʀᴀ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴᴏ́ɴɢ ʙᴏ̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴏ̂̃ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ, ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̉ ᴜ̛̉ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ xᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴘʜᴀ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴋʜɪ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣. ᴛʀᴀ́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ᴍɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ́ ᴅᴀ́ɴɢ ᴠᴇ̉ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

ᴄᴀ̉ɴʜ ʜᴏ̂ɴ ᴘʜɪᴍ ʜᴀ̀ɴ] xᴇᴍ xᴏɴɢ sᴇ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ – ʙɪʟɪʙɪʟɪ

ᴆᴀɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴜᴏ̂́ᴛ ᴠᴇ, ᴏ̂ᴍ ʜᴏ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛ɴ ᴛʀᴏ̛́ɴ ɴʜᴀᴜ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʙᴀ̉ᴏ. ᴆᴀɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴀ̀ᴏ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴍɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ʟᴇ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂̉ʏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴀ̂́ʏ ᴛʜᴏ̛̉ ʜᴏ̂̉ɴ ʜᴇ̂̉ɴ ɴᴏ́ɪ:

– ʜᴇ̂́ᴛ ɢɪᴏ̛̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀɴʜ. ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴇᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɢɪ̀ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴇᴍ ᴇ̂ ᴀ̂̉ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ “ᴄʜᴏ̂̃ ᴆᴏ́” ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴀ̀ʏ.

– ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 10 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴠᴏ̛̣. ᴀɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ “ᴀ̂́ʏ” ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ xᴏɴɢ. ᴀɴʜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̉ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʙᴀ̉ᴏ.

ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʀᴜɴɢ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀ̂́ʏ

ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɢɪ̀ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴇᴍ ᴇ̂ ᴀ̂̉ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ “ᴄʜᴏ̂̃ ᴆᴏ́” ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴀ̀ʏ (ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

– ᴇᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴇ̂̀ɴ ᴀɴʜ ᴆᴀ̂́ʏ, ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴇᴍ ᴆᴀᴜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴀ̂ᴜ. ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴀɴʜ xᴜɪ ᴅᴀ̣ɪ ᴆᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴀɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̉ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴀ̀. ᴛʜᴏ̂ɪ ᴀɴʜ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴇᴍ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴇᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢʜᴇ̂ ɢʜᴇ̂ sᴀᴏ ᴀ̂́ʏ. ᴄᴜ̛́ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʟᴀ̆́ᴍ, sᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ ᴀɪ ᴅᴇ̀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀᴜ ᴆᴏ̛́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ. ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ xᴏɴɢ.

– ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴇᴍ ᴄᴏ̂́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆɪ. ᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̣ɪ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴋʜᴀ̂́ᴍ ᴋʜᴀ́ ʜᴏ̛ɴ ᴛʜɪ̀ sᴀᴏ?

– ᴛʜᴇ̂́ ᴀɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴘʜᴜ́ᴛ?

– ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛̃ᴀ, ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴇᴍ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴀ̉ ᴘʜᴀɴʜ ᴆɪ. ᴅᴜ̀ sᴀᴏ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴘʜᴀ́ ᴅᴀ̀ɪ ᴅᴀ̀ɪ ᴍᴀ̀.

ᴍɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ʏᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ “ᴀ̂́ʏ” ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴏ̛ɴ ʜᴀ̆̉ɴ. ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ ʙᴀ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴆᴀɴɢ ʀᴜɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ʜɪ̀ ʜᴜ̣ᴄ ᴀ̂ᴜ ʏᴇ̂́ᴍ ʟᴇ̂ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜɴɢ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ xᴏɴɢ. ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴏ̛̣ ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ̣̂ʏ ɴᴏ̂̉ɪ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴇ̃ ʜᴏ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̉ ᴛʜɪ̉:

– ᴇᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪ̉? ɢɪᴏ̛̀ ᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴋɪɴʜ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ. ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴇ̃ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. ᴄᴜ̛́ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ “ᴀ̂́ʏ” ʟᴀ̀ ᴆᴀ́ɴɢ sᴏ̛̣ ʟᴀ̆́ᴍ ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̣ɪ sᴜɴɢ sᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ. ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ “ᴀ̂́ʏ” sᴏ̛́ᴍ ᴄʜᴏ ʀᴏ̂̀ɪ.

– ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴇᴍ xɪɴ ᴀɴʜ. sᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴏ̂̃ɪ ᴇᴍ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴆᴏ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ sᴀᴏ? ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ́ᴄ, sᴏ̛̣ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴏᴀ́ᴛ ᴍᴏ̂̀ ʜᴏ̂ɪ.

ᴏ̂ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴆɪ ɴɢᴜ̉, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ 1 ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ “ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʀᴜɴɢ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ” ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀ̂́ʏ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴏ̛̃ ɴɢᴏ̛̃, ᴠᴜ̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ́. ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ǫᴜᴇɴ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ

ᴆᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴋʜᴏ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴆᴏ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴅᴏ̣ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴄᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴆᴏ̂̀ sᴀ́ᴛ ʙᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ sᴀ́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ɪ, ʙᴇ̂ɴ ᴆᴏ́ ʟᴀ̣̆ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̛̀. ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴀ́ɪ ɢʜᴇ̂́ sᴏ̂ – ᴘʜᴀ ʀᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̀ɪ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ…

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *