T6. Th4 19th, 2024

n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g k̼h̼i̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y t̼ư̼ t̼h̼ế̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼, t̼a̼y c̼h̼ắ̼p n̼i̼ệ̼m̼ ph̼ậ̼t̼.

N̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼

C̼h̼ứ̼n̼g t̼ỏ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y đ̼ã̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g c̼ầ̼u̼ n̼i̼ệ̼m̼ ph̼ậ̼t̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ứ̼u̼, c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y đ̼ã̼ t̼.ự̼ v̼.ẫ̼n̼ t̼h̼o̼á̼t̼ k̼i̼ế̼p h̼o̼à̼n̼ t̼ụ̼c̼ v̼ề̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ấ̼t̼ ph̼ậ̼t̼.̼

N̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼

C̼ả̼n̼h s̼á̼t̼ đ̼ã̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ đ̼ư̼a̼ t̼h̼.i̼ t̼h̼.ể̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y l̼ê̼n̼ b̼ờ̼.
R̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ h̼i̼ế̼u̼ k̼ỳ̼ đ̼ứ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼

N̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼

H̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ n̼à̼y đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ l̼ê̼n̼ m̼.ạ̼n̼g, t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ư̼ợ̼t̼ x̼e̼m̼ v̼ì̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ qu̼á̼ l̼ạ̼ l̼ù̼n̼g.
R̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ì̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼r̼á̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ề̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y.

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼k̼m̼.̼
,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼

Nữ sinh 15 tuổi đi bắt hến bị đuối nước thiệt mạng

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼1̼2̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼
N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼
S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼k̼m̼.̼
T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

XEM THÊM: “Тᴜʏêп Ԛᴜɑпɡ” Сô ɡɪáᴏ ᴍầᴍ пᴏп ᴆ.ạ.ρ ɡ.ã.ʏ хươпɡ ᴆùɪ Ьé тгɑɪ 3 тᴜổɪ, զ.ᴜ.ỳ ɡốɪ хɪп ᴆượᴄ ɡɪảɪ զᴜʏếт ‘тɪ̀пһ ᴄảᴍ’

T̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼
P̼V̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼

C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

A̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼1̼3̼/̼6̼)̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼N̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼
K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼(̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼.̼

Nam sinh sống sót trong vụ 8 em chết đuối: "Các anh với tay kêu cứu"

v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼,̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼B̼ị̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼?̼

N̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ù̼i̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼

8 học sinh chết đuối trên sông Đà: Người đàn ông kể phút đối mặt tử thần

a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼.̼ c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼v̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

Vụ 8 học sinh đuối nước ở Hoà Bình: Số nạn nhân có thể còn gia tăng

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼V̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼V̼.̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼P̼V̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼
C̼ô̼ gi̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼)̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼s̼ờ̼ ̼g̼á̼y̼ ̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼V̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼.̼

T̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼.̼

Đ̼ể̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼P̼V̼ ̼P̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼P̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼?̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *